การรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะผู้บริหาร

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเยี่ยมชม ซึ่งผลการดำเนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือตาม MOU โดยพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ร่วมกับ ICCROM และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เพื่อดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บวัตถุในคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ตามระบบ RE-ORG (Reorganization) ซึ่งพัฒนาโดย ICCROM

คณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพบผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คุณปัฐยารัช ธรรมวงษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือมิวเซียมสยาม (ที่ปรึกษาโครงการ) พร้อมด้วยคณะภัณฑารักษ์จากสถาบันฯ เข้าพบ ผศ.ดร.อดิศร เนาว์นนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง โดยเริ่มดำเนินการจัดการพื้นที่ภายในคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์และออกแบบระบบการจัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ ด้วยระบบ RE-ORG (Re Organization) ที่พัฒนาโดยศูนย์ระหว่างชาติว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการปฏิสังขรณ์สมบัติทางวัฒนธรรม (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) หรือ “ICCROM” เพื่อสร้างพื้นที่คลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ โดยการดำเนินงานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565

10 กฎเหล็กในการทำงานของ RE-ORG

วัตถุสะสมเป็นสิ่งเดียวที่สามารถอยู่ในห้องคลังได้ ห้ามวางวัตถุบนพื้นโดยตรง วัตถุทุกชิ้นต้องมีพื้นที่เฉพาะในการจัดเก็บและสามารถระบุที่จัดเก็บได้ภายใน 3 นาที วัตถุทุกชิ้นสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายวัตถุอื่นๆ มากกว่า 2 ชิ้น วัตถุทุกชิ้นถูกจัดเรียงโดยการแบ่งประเภท วัตถุทุกชิ้นต้องปราศจากการเสื่อมสภาพ และสามารถใช้ในกิจการต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ได้ มีการแต่งตั้งตัวแทนสมาชิกที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ดูแล ปรับใช้นโยบายที่สำคัญและขั้นตอนต่างๆที่มีอยู่แล้ว แบ่งพื้นที่สำหรับการทำงาน เช่น ห้องทำงาน ห้องจัดเก็บอุปกรณ์และวัสดุอื่นๆ อาคารและห้องคลังต้องมีการป้องกันที่เพียงพอและปลอดภัย หัวใจของ RE-ORG ครอบคลุมการทำงานด้านวัตถุสะสม รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุสะสมเพื่อการจัดการพื้นที่และอุปกรณ์ในคลังวัตถุสะสมด้านอาคารและพื้นที่ คำนึงถึงความเพียงพอของพื้นที่และความปลอดภัยของการจัดเก็บวัตถุสะสมเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ประเมินการใช้ตู้จัดเก็บ ชั้นวางของอุปกรณ์ต่างๆและสำรวจความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บวัตถุสะสมมากขึ้นการบริหารจัดการ กลั่นกรองนโยบายด้านวัตถุสะสมของพิพิธภัณฑ์ โดยวางแผนและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

การทำงาน

ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2565